28/12/2022

Biểu mẫu đề xuất trang bị tài sản, thiết bị

Khi có nhu cầu sử dụng trang thiết bị làm việc, các khoa/phòng/trung tâm lập Tờ trình theo biểu mẫu gửi trực tiếp Phòng Quản trị - Bảo vệ