30/11/2022

Chi bộ Bồi dưỡng, Liên kết đào tạo và Nghiệp vụ Bưu chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2022

Chi bộ Bồi dưỡng, Liên kết đào tạo và Nghiệp vụ Bưu chính tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề tháng 11 năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/ĐU của Đảng ủy trường Cao đẳng Thái Nguyên ngày 21/11/2022 về Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06- NQ/TU ngày 10/9/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các nghi quyết, kết luận, quyết định, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Sáng ngày 30/11/2022, Chi bộ Bồi dưỡng, Liên kết đào tạo và Nghiệp vụ Bưu chính đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, quy định và các kết luận của các cấp. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 11 năm 2022 của chi bộ có đông đủ 7/7 đảng viên của Chi bộ. Đồng chí Dương Hoa Hiền- Bí thư chi bộ đã chủ trì sinh hoạt chi bộ với nội dung Học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên như:

- Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 10/9/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết này.

-Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

- Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

- Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Quy định số 80-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện quy định số 58-QĐ/TW.

- Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật,…

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề 100% cán bộ đảng viên trong chi bộ đã nhận thức sâu sắc và trên tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả đối với các Nghị quyết và các văn bản theo kế hoạch đề ra.