13/10/2022

Chức năng nhiệm vụ phòng Quản trị - Bảo vệ

Chức năng nhiệm vụ phòng Quản trị - Bảo vệ

 a. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý đất đai và các tài sản trên đất đai, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, cảnh quan môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, máy móc của nhà trường

b. Nhiệm vụ:

- Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhà cửa, đất đai, đường xá, công trình, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống cây xanh, quản lý sử dụng thiết bị, tài sản và hệ thống điện, nước của nhà trường;

- Lập kế hoạch xây dựng cơ bản, tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành: hệ thống văn bản về công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác phục vụ của Trường: Quy định đầu tư, mua sắm, sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Quy định về quản lý và sử dụng tài sản. Quy định về đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ trong nhà trường.

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy và học tập trong nhà trường;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị, sử dụng điện, nước của các đơn vị, cá nhân, tổ chức trong nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của đường xá, các công trình công cộng, hội trường lớn, giảng đường, lớp học, quản lý chăm sóc hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, tiểu cảnh các khu vực trong trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật,… phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của trường, tổ chức, thực hiện việc kiểm kê, thanh lý tài sản, vật tư, thiết bị theo quy định.

- Phối kết hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị trong nhà trường triển khai công tác phòng chống lũ lụt, phòng cháy chữa cháy nổ trong khu vực trường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo đúng quy định của nhà nước và quy chế hoạt động của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Chức năng nhiệm vụ bảo vệ

a. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, cơ sở vật chất và công tác phòng chống cháy nổ trong nhà trường 

 b.  Nhiệm vụ:

- Xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản của trường, phòng, chống các tệ nạn xã hội trong nhà trường;

 - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường và học sinh sinh viên.

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, HSSV trong trường thực hiện các nội quy quy định về an ninh trật tự và nội quy bảo vệ cơ quan.

- Kiểm soát con người, tài sản, phương tiện ra vào cơ quan.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an phường giải quyết tất cả các vụ việc xảy ra trong trường.

- Tham gia túc trực đội phòng cháy chữa cháy của nhà trường.

- Bảo vệ tốt, an toàn các kỳ thi được tổ chức trong nhà trường.

- Thường xuyên xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác tuần, tháng, lịch trực ca, nhật ký hàng ngày đảm bảo 24/24 giờ trong ngày.