18/03/2022

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1. Chức năng

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược, định hướng phát triển và trực tiếp quản lý, triển khai các công tác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế (HTQT).

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý hoạt động NCKH

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các quy chế, quy định về hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường.

- Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai; quản lý tiến độ thực hiện; nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài NCKH, sáng kiến các cấp.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH đạt hiệu quả.

- Hàng năm thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí NCKH của Nhà trường.

​- Phối hợp với các Phòng, Khoa/Bộ môn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tổ chức công tác NCKH của sinh viên; theo dõi hoạt động NCKH của sinh viên và giải thưởng sinh viên NCKH.

- Quản lý các hoạt động, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên có thành tích tốt trong công tác NCKH.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học cấp Trường.

- Biên tập và công bố các sản phẩm khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên nhà trường lên website.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả việc thực hiện hoạt động NCKH của Nhà trường; thực hiện việc báo cáo công tác quản lý khoa học theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý lưu trữ và số hoá các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác quản lý khoa học.

​- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2.2. Quản lý hoạt động HTQT

- Đề xuất, xây dựng phương hướng, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường từng giai đoạn và hàng năm.

- Chủ động trong việc tìm hiểu, chọn lựa đối tác hợp tác có hiệu quả tham mưu Ban Giám hiệu quyết định.

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu để lãnh đạo Nhà trường trao đổi, tiếp xúc, thông báo, kiến nghị, ký kết với các nước và các tổ chức quốc tế về các hoạt động HTQT của Nhà trường. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đoàn khách quốc tế và ký kết các hoạt động hợp tác.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả việc thực hiện các hoạt động hợp tác đã được ký kết; thực hiện báo cáo công tác đối ngoại theo quy định.

- Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại; các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Làm các thủ tục của hoạt động đối ngoại theo quy định. 

- Đảm bảo thủ tục cho đoàn khách quốc tế vào trường theo đúng kế hoạch và đúng quy định của Chính phủ. 

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục, khoa học và khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển sinh quốc tế hàng năm. Phối hợp với Phòng, Khoa có liên quan tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại trường theo kế hoạch hợp tác.

- Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trong công tác đối ngoại.

- Nhận chuyển giao các chương trình đào tạo, khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới về áp dụng tại trường.

- Triển khai các chương trình học bổng, du học trong và ngoài nước.

-  Quản lý hộ chiếu, làm thủ tục gia hạn thị thực và trả hộ chiếu cho sinh viên quốc tế đúng quy định và đúng hạn.

- Phối hợp với phòng Công tác Học sinh sinh viên trong quản lý sinh viên quốc tế ở một số nội dung sau: Hoạt động tổ chức lễ, tết truyền thống cho sinh viên quốc tế; xác nhận cho sinh viên quốc tế thôi học và ra trường; tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

​- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cuả Ban Giám hiệu.