12/07/2012

Danh sách học sinh K31 nợ môn và kế hoạch học lại.

Phòng đào tạo xin thông báo danh sách học sinh hệ Trung cấp K31 còn nợ môn và kế hoạch học lại trong hè của nhà trường. Đề nghị, các học sinh còn nợ môn khẩn trương đăng ký học lại với phòng Đào tạo.