14/12/2023

Danh sách nhân sự Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế đến thời điểm tháng 12 năm 2023

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đến thời điểm tháng 12 năm 2023 có 08 cán bộ, giảng viên, viên chức trong đó:

- Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 06 cán bộ, giảng viên, viên chức

- 100% viên chức có trình độ đào tạo từ Đại học trở lên, trong đó có 01 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ, 01 cử nhân (có 02 Thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh).

- 100% cán bộ, giảng viên, viên chức là đảng viên