13/10/2022

Danh sách nhân sự phòng Quản trị - Bảo vệ

Giới thiệu danh sách nhân sự phòng Quản trị - Bảo vệ
STT Họ và tên Số điện thoại Chức danh nghề nghiệp Chức vụ
1 Phùng Thái Sơn 0912.265.888 Giảng viên Trưởng phòng
2 Lương Đinh Minh 0866.473.286 Kỳ sư Phó trưởng phòng
3 Lê Hải Đăng 0972.203.702 Giảng viên chính Phó trưởng phòng
4 Nguyễn Mạnh Phong 0985.094.260 Chuyên viên  
5 Nguyễn Thành Phương 0869.171.891 Chuyên viên  
6 Vũ Thị Ngọc Liên 0977.242.189 Cán sự  
7 Phạm Huy Hoàng 0976.906.163 Nhân viên Tổ trưởng tổ Điện nước
8 Đỗ Thị Hoài 0982.019.073 Nhân viẽn Tổ trưởng tổ Giảng đường
9 Nguyễn Thị Tuyết 0978.795.974 Nhân viên Tổ trưởng tổ Môi trường
10 Dương Văn Tranh 0368.272.189 Bão vệ  
11 Lê Tuấn Khởi 0988.072.515 NV bảo vệ  
12 Nguyễn Ngọc Sinh 0982.961.658 NV bào vệ  
13 Vương Văn Vũ 0912.042.907 NV bảo vệ  
14 Đồng Đức Trung 0912.737.899 NV bão vệ  
15 Trịnh Tiến Huy 0918.332.448 NV bào vệ Tổ trưởng tổ Bảo vệ Cơ sở 1
16 Dương Thị Hiền 0915.214.972 Nhân viên  
17 Lê Thị Thủy 0936.185.789 Nhân viên  
18 Phạm Thị Thanh Hương 0934.686.930 Nhân viên  
19 Dương Thị Quỳnh Nhung 0915.025.789 Môi trường  
20 Đào Ngọc Linh 0866.811.831 Nhân viên  
21 Vũ Thị Thuần 0949.785.192 Nhân viên  
22 Nguyễn Quốc Cửu 0383.855.156 NV bão vệ  
23 Lương Văn Dũng 0979.581.688 NV bảo vệ Tổ trưởng tổ Bảo vệ Cơ sở 2
24 Tây Văn Hùng 0973.853.691 NV bảo vệ  
25 Phạm Văn Phú 0976.549.069 NV bào vệ  
26 Nguyễn Duy Sinh 0987.904.956 NV bảo vệ  
27 Nguyễn Văn Thể 0988.647.626 NV bảo vệ  
28 Trương Thị Quý 0348.905.003 Nhân viên