22/01/2024

Lịch tuần 4.2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN

PHÒNG QLKH VÀ HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM 2024

(Từ ngày 22/01 đến 26/01/2024)

Thứ

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

22/01/2024

Phối hợp với Trung tâm TT Thư viện tổ chức trồng hoa tại vườn trước cửa TV

Cả phòng

Lên lớp chiều

Nhung, Linh, Lan Anh

Đi học chính trị đến hết 24/01/2023

Khánh

Thứ Ba

23/01/2024

Coi thi sáng

Linh

Lên lớp chiều

Linh, Lan Anh

Thứ Tư

24/01/2024

Tiếp tục triển khai xây dựng các quy trình đã đăng ký

Dương, Tuyến, Khánh, Tùng, Nhung, Linh

Lên lớp chiều

Lan Anh

Thứ Năm

25/01/2024

Lên lớp chiều

Nhung, Lan Anh

Quản lý hộ chiếu và gia hạn thị thực cho Lưu HS

Tùng

Thứ Sáu

26/01/2024

Lên lớp sáng

Linh

Lên lớp chiều

Lan Anh

Ghi chú: Đ/c Dương, Khánh thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm của Công đoàn theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

                                                 Thái Nguyên, ngày 21  tháng 01  năm 2024

                                                                                   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Lê Kim Anh

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương