29/01/2024

Lịch tuần 5.2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THÁI NGUYÊN

PHÒNG QLKH VÀ HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM 2024

(Từ ngày 29/01 đến 02/02/2024)

Thứ

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Thứ Hai

29/01/2024

Khám sức khoẻ theo lịch của Trạm Y tế

Cả phòng

Họp tuyển sinh

Dương

Thứ Ba

30/01/2024

Họp chi bộ về kiện toàn chi uỷ

 

Cả chi bộ

Thứ Tư

31/01/2024

Tiếp tục triển khai xây dựng các quy trình đã đăng ký

Dương, Tuyến, Khánh, Tùng, Nhung, Linh

Thứ Năm

01/02/2024

Quản lý hộ chiếu và gia hạn thị thực cho Lưu HS

Tùng

Thứ Sáu

02/02/2024

Tổng vệ sinh Phòng làm việc

Cả phòng

Ghi chú: Đ/c Dương, Khánh thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm của Công đoàn theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

                                                 Thái Nguyên, ngày 28  tháng 01  năm 2024

                                                                                   

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Lê Kim Anh

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương