27/12/2021

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Ban hành theo Quyết định số 679/QĐ-CĐTN ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên