26/04/2024

Ban Giám hiệu

Họ tên

Trần Văn Quyết

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Chỉ đạo chung và phụ trách trực tiếp các lĩnh vực

Kế hoạch tài chính, tổ chức hành chính,  quản trị bảo vệ, thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng

Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Phòng Quản trị - Bảo vệ

- Trung tâm bồi dưỡng và Liên kết đào tạo

- Khoa Bồi dưỡng và Giáo dục thường xuyên

- Khoa Môn chung

- Khoa Kỹ thuật công nghiệp

- Trường Mầm non Thực hành.

Email

quyettv@tnc.edu.vn

 

 

Họ tên

Nông Khánh Bằng

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Phụ trách các lĩnh vực

Đào tạo, khoa học, truyền thông, thư viện và chuyển đổi số

Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị

- Phòng Quản lý Đào tạo

- Trung tâm Thông tin - Thư viện

- Khoa Sư phạm

- Khoa Luật

- Khoa Công nghệ thông tin

Email

bangkn@tnc.edu.vn

 

Họ tên

Lê Kim Anh

Học hàm, học vị

Tiến sĩ

Chức vụ

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Phụ trách các lĩnh vực

Công tác HSSV, công tác quản lý nội trú, truyền thông tư vấn tuyển sinh, y tế, môi trường và hợp tác quốc tế

Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị

- Phòng CTHSSV

- Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Trạm y tế

- Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm

- Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch

- Khoa Kế toán

- Khoa Tài chính - Ngân hàng

- Khoa Nghiệp vụ bưu chính

- Khoa Ngoại ngữ

Email

anhkl@tnc.edu.vn