27/12/2021

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường Cao đẳng Thái Nguyên

1. Cơ cấu tổ chức

2. Cán bộ, nhân viên trong trường: 37

3. Đội ngũ giáo viên

   Tổng số: 227, trong đó:

- Nam: 52          - Nữ: 175

- Cơ hữu: 227    - Thỉnh giảng: không có

Trình độ đào tạo

Tổng số

Tiến sĩ

25

Thạc sĩ

160

Đại học

35

Cao đẳng

06

Trung cấp

01

Công nhân bậc 5/7 trở lên

0

Trình độ khác

0

Tổng số

227