02/03/2023

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số trường Cao đẳng Thái Nguyên

Ngày 01/03/2023 trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tổ chức họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số để tham mưu xây dựng kế hoạch Chuyển đổi số của Nhà trường. Chủ trì cuộc họp là TS. Nông Khánh Bằng.

Mục tiêu tổng thể của kế hoạch là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến trong công tác Chuyển đổi số (CĐS) trong tất cả các hoạt động của Nhà trường nhằm tạo ra môi trường số thân thiện, an toàn, hiệu quả và sớm đưa trường Cao đẳng Thái Nguyên thành một Cơ sở giáo dục số.

Trên cơ sở các ý kiến từ các cuộc họp trước và sự chỉ đạo của TS. Nông Khánh Bằng, các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số cùng rà soát lại nội dung kế hoạch và lộ trình thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của Trường Cao đẳng Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và cụ thể hóa các nội dung chuyển đổi số của Nhà trường trong năm 2023.